Servicekosten

Met u is een pakket van leveringen en diensten overeengekomen, die door eigenaar/verhuurder worden verzorgd. Dit vloeit voort uit de situatie dat u met meerdere huurders gebruik maakt van het gebouw en er aldus zogenaamde algemene ruimten en algemene voorzieningen zijn. De kosten van deze leveringen en diensten worden middels een periodieke voorschotbetaling aan u in rekening gebracht. Vervolgens wordt er jaarlijks door ons een opstelling gemaakt van de werkelijk gemaakte kosten, waarna het overschot of tekort met u zal worden verrekend. Tegelijkertijd zal, afhankelijk van het saldo, worden bepaald of het voorschotbedrag opwaarts of neerwaarts moet worden bijgesteld.

U vindt de uitgebreide servicekostenrapportages inclusief accountantsverklaring hieronder.
Servicekostenrapportage 2020 – torens ABCDFG
Servicekostenrapportage 2020 – torens H & I