Parkeervoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN PARKEERGARAGE WORLD TRADE CENTER AMSTERDAM

Op 29 augustus 2019 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en aldaar ingeschreven onder nummer 61522775

Artikel 1 – Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
 
Verhuurder: CBRE Dutch Office Fund Management B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht en bestaand onder Nederlands recht, met statutaire zetel te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, Nederland, en kantooradres aan de Schiphol Boulevard 281 (1118 BH) te Schiphol, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 27175023, te dezen handelend in haar hoedanigheid van:

beheerder van het fonds voor gemene rekening CBRE Dutch Office    Fund, een beleggingsfonds in de zin van artikel 1:1 Wft; en
zelfstandig bevoegd bestuurder van en als zodanig handelend namens      CBRE DOF Custodian B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht en bestaand onder Nederlands recht, met statutaire zetel te Schiphol, gemeente Haarlemmermeer, Nederland, en kantooradres aan de Schiphol Boulevard 281 (1118 BH) te Schiphol, Nederland, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61522775, welke vennootschap te dezen handelt als bewaarder voor rekening en risico van CBRE Dutch Office Fund.

Parkeergarage: de Parkeergarage gelegen onder het World Trade Center Amsterdam, Strawinskylaan 1 te Amsterdam.
 
Bezoeker: de eigenaar en/of de gebruiker van een in het bezoekerscompartiment (P1) van de Parkeergarage te parkeren en/of geparkeerd motorvoertuig.
 
Abonnementhouder: Abonnementhouder OP en Abonnementhouder GP
 
Abonnementhouder OP: de eigenaar en/of de gebruiker van een motorvoertuig met een parkeerabonnement voor het gebruik van een ongereserveerde parkeerplaats in het abonnementhoudercompartiment (P1 of P2) van de Parkeergarage.
 
Abonnementhouder GP: de eigenaar en/of gebruiker van een motorvoertuig met een parkeerabonnement voor het gebruik van een gereserveerde parkeerplaats.
 
Gebruiker: met Gebruiker wordt in de algemene voorwaarden zowel de Bezoeker als de Abonnementhouder OP en Abonnementhouder GP bedoeld.
 
Parkeerovereenkomst: een tussen Verhuurder en Gebruiker gesloten overeenkomst in verband met het gebruik van de Parkeergarage.
 
Parkeerbewijs: het door de Gebruiker gekozen en door Verhuurder aangewezen middel – zoals een parkeerticket, creditcard, afstandsbediening, parkeerpas, mobiele applicatie – dat toegang geeft tot de Parkeergarage en aan de hand waarvan Verhuurder het tijdstip van binnenkomst en vertrek uit de parkeerfaciliteit kan vaststellen.
 
Kortparkeertarief: het bij de ingang van de Parkeergarage vermelde parkeertarief dat geldt per 5 minuten of een gedeelte daarvan.

 

Artikel 2 – Parkeerovereenkomst
 
2.1  Een parkeerovereenkomst tussen de Verhuurder en de Gebruiker wordt geacht tot stand te zijn gekomen:

door het sluiten van een Huurovereenkomst Parkeerplaats;
door het aanvragen of gebruiken van een Parkeerbewijs bij de ingang van de Parkeergarage; of
door het enkele feit dat een Gebruiker met een motorvoertuig de Parkeergarage binnengaat.

2.2  Deze overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten door de eigenaar van een in de Parkeergarage geparkeerd motorvoertuig, voor zover er geen sprake is van een andere gebruiker, tenzij de eigenaar bewijst dat dit motorvoertuig niet door hem noch met zijn toestemming in de Parkeergarage is geparkeerd.
 
2.3  Tot de verplichtingen van Verhuurder uit de Parkeerovereenkomst behoort niet de bewaking van het geparkeerde motorvoertuig.
 
 
Artikel 3 – Gebruik van de Parkeergarage
 
3.1  Gedurende de aanwezigheid in de Parkeergarage dient de Gebruiker zich conform de bepalingen van de Wegenverkeerswet, de nadere regels krachtens deze wet gesteld, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen, als ook de nadere regels krachtens bedoeld reglement gesteld te gedragen. Bij niet-nakoming daarvan is de Gebruiker aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
 
3.2  De Gebruiker is verplicht alle aanwijzingen, zoals aangegeven in de Parkeergarage, als ook anderszins door of namens de Verhuurder gegeven terstond op te volgen. Voorts moet de Gebruiker zich zodanig gedragen dat afwikkeling van het verkeer in en nabij de Parkeergarage ongehinderd voortgang kan vinden en de veiligheid niet in gevaar wordt gebracht.
 
3.3  Het personeel van de Parkeergarage is gerechtigd, indien dit naar het oordeel van dit personeel noodzakelijk is, motorvoertuigen binnen de Parkeergarage te verplaatsen, een wielklem aan te brengen en/of enig motorvoertuig uit de Parkeergarage te (doen) verwijderen, zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid voor de Verhuurder kan leiden. Het personeel dient bij het beoordelen van de noodzaak tot verplaatsen, aanbrengen van een wielklem en/of verwijderen de redelijkheid en zorgvuldigheid in acht te nemen.4 
 
3.4  De Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om bij overtredingen van de in lid 3.1 genoemde regelgeving het motorvoertuig van een wielklem te voorzien. Voor de verwijdering van de wielklem is de Gebruiker een vergoeding  ad EUR 50,- verschuldigd, welke ter plaatse dient te worden voldaan.
 
 
Artikel 4 - Foutparkeerders
 
4.1  Bezoekers mogen hun voertuig uitsluitend parkeren in het bezoekerscompartiment van de Parkeergarage (P1) en Abonnementhouders mogen hun voertuig uitsluitend parkeren in het abonnementhoudercompartiment van de Parkeergarage (P1 of P2).
 
4.2 De Verhuurder is te allen tijde gerechtigd om bij overtredingen van de in lid 4.1 genoemde parkeerregel het motorvoertuig van een wielklem te voorzien. Voor de verwijdering van de wielklem is de Gebruiker een vergoeding  ad EUR 50,- verschuldigd, welke ter plaatse dient te worden voldaan.
 
 
Artikel 5 – Schade

 
Alle schade aan of in de Parkeergarage of de daarbij behorende apparatuur, ontstaan door toedoen of nalatigheid van de Gebruiker of door een persoon, die onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker valt, medepassagiers hieronder begrepen, is voor rekening van de Gebruiker en dient ter plaatse, dan wel nadat door de Verhuurder  een expertise van de schade is opgemaakt, te worden vergoed, een en ander onverminderd het recht van Verhuurder om het motorvoertuig onder zich te houden, zolang niet al hetgeen Verhuurder van de Gebruiker te vorderen heeft, is voldaan.
 
 
Artikel 6 – Verboden
Het is de Gebruiker verboden:

de bij hem in gebruik zijnde parkeerplaats anders te gebruiken dan voor het parkeren van een motorvoertuig;
in de Parkeergarage een motorvoertuig, hetzij inwendig, hetzij uitwendig te reinigen.
in de Parkeergarage een motorvoertuig te (doen) repareren of andere werkzaamheden daaraan uit te voeren, behoudens reparaties in noodgevallen door de ANWB;
de Parkeergarage in te rijden met een aanhangwagen, caravan, bestel- of vrachtwagen dan wel met een auto hoger dan bij de inrit van de Parkeergarage aangegeven hoogte;
in de Parkeergarage in een andere richting te rijden dan door middel van grondmarkering of anderszins is aangegeven;
in het te parkeren motorvoertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen te houden en/of te bewaren, daaronder niet begrepen motorbrandstof in het daarvoor bestemde reservoir van het motorvoertuig;
met een motorvoertuig in de Parkeergarage te rijden en/of aldaar te parkeren zodanig dat gelet op de omvang en/of zwaarte van het motorvoertuig dan wel de zaken, die daar mede worden vervoerd, schade aan de Parkeergarage kan toebrengen;
in de Parkeergarage afval te deponeren dan wel achter te laten op andere plaatsen dan de hiertoe aangebrachte vuilnisbakken;
in de Parkeergarage te roken en/of open vuur te hebben;
langer in het motorvoertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende motorvoertuig te parkeren. Nadat het motorvoertuig is geparkeerd dienen de inzittenden het motorvoertuig en de parkeergarage te verlaten;
in de Parkeergarage motorvoertuigen alsook zich daarin bevindende voorwerpen te verkopen, te koop aan te bieden, te verhuren en/of te huur aan te bieden;
als Abonnementhouder de gehuurde parkeerplaats onder te verhuren, c.q. in gebruik af te staan, alsmede om de huur aan derden af te staan of over te dragen.

 
Artikel 7 –  In gebreke zijn
 
7.1  Gebruiker is in verzuim indien hij na in gebreke te zijn gesteld bij schriftelijke aanmaning waarbij hem een redelijke termijn is gesteld, tekort blijft schieten in de nakoming van enige verplichting die ingevolge deze algemene voorwaarden dan wel ingevolge de met hem gesloten huurovereenkomst parkeren op hem rust.
 
7.2  Bezoeker is tevens zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien Bezoeker langer dan 10 aaneengesloten dagen zonder tussentijdse betaling in de Parkeergarage heeft geparkeerd, zoals bedoeld in artikel 11.1. Abonnementhouder OP is tevens zonder nadere ingebrekestelling in verzuim indien Abonnementhouder OP, zonder voorafgaande toestemming van Verhuurder, langer dan 10 aaneengesloten dagen in de Parkeergarage heeft geparkeerd, zoals bedoeld in artikel 11.1.
 
7.3  Is Gebruiker in verzuim dan is Verhuurder gerechtigd:

het geparkeerde motorvoertuig onder zich te houden en indien nodig, zulks ter keuze van Verhuurder, van een wielklem te voorzien, zolang niet al hetgeen Gebruiker aan Verhuurder verschuldigd is, is voldaan;
het Parkeerbewijs van Gebruiker in te nemen en/of onbruikbaar te maken. De kosten van een nieuwe toegangskaart, die na voldoening van de verplichtingen door Gebruiker aan Verhuurder moet worden verstrekt, moeten bij vooruitbetaling worden voldaan;
het voertuig te verwijderen uit de Parkeergarage.

 
Artikel 8 –  Kosten
 
8.1  In alle gevallen waarin Verhuurder een sommatie, ingebrekestelling of een exploot aan Gebruiker doet uitbrengen of in geval van procedures tegen Gebruiker om deze tot nakoming van de overeenkomst te dwingen, is Gebruiker verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, zowel in als buiten rechte – met uitzondering van de ingevolge een definitieve rechterlijke beslissing door Verhuurder te betalen proceskosten - aan Verhuurder te voldoen. De gemaakte kosten worden tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op een bedrag dat niet lager is dan het gebruikelijke tarief dat door gerechtsdeurwaarders wordt gehanteerd.
 
8.2  In geval van wanbetaling van de parkeergelden worden de buitengerechtelijke incassokosten tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op 15% van de onbetaalde som, doch tenminste EUR 225- In het geval de buitengerechtelijke incasso door een gemachtigde c.q. advocaat/procureur geschiedt, dienen deze bedragen te worden vermeerderd met de door de eigenaar verschuldigde omzetbelasting, voor zover de eigenaar deze omzetbelasting niet kan verrekenen.
 
 
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
 
9.1  De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat geen bewaking. De Verhuurder aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor:

diefstal, tenietgaan of verloren gaan of welke andere schade dan ook aan het motorvoertuig en hetgeen daaraan, daarop of daarin aanwezig is;
ongeval, lichamelijk letsel of schade van de Gebruiker, direct of indirect veroorzaakt door of tengevolge van het gebruik van de parkeergarage;
de door Gebruiker te lijden schade indien de Gebruiker, om welke reden dan ook, zijn motorvoertuig op een door hem gewenst tijdstip niet uit de Parkeergarage kan verwijderen tengevolge van een versperring in de Parkeergarage en/of van de uitwegen van de Parkeergarage en/of het niet deugdelijk functioneren van de uitrijdapparatuur;
de gevolgen van het aanbrengen en verwijderen van een wielklem aan een geparkeerd motorvoertuig;
de gevolgen van zichtbare of onzichtbare gebreken aan en/of in de Parkeergarage;
enige schade veroorzaakt door brand, aardbeving, storm, uitstromend water, vorst, sneeuw- of regenval, of welke calamiteit dan ook, dan wel voor storingen van welke aard ook.

9.2       Eveneens aanvaardt Verhuurder geen enkele aansprakelijkheid voor schade aan de persoon van een derde, die onder verantwoordelijkheid van de Gebruiker vallen, medepassagiers hieronder begrepen. Gebruiker vrijwaart Verhuurder tegen aanspraken van die derden. Bovengenoemde uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden niet voor zover er sprake is van grove schuld of ernstige nalatigheid zijdens Verhuurder.
 
 
Artikel 10 – Betaling Bezoeker
 
10.1  Het parkeergeld dient te worden voldaan voordat de Bezoeker met zijn voortuig de Parkeergarage verlaat, tenzij een andere regeling getroffen is.
 
10.2  Het bij de inrit van de parkeerfaciliteit aangegeven maximale dagtarief geldt uitsluitend in geval van 1x in- en uitrijden binnen 24 uur.
 
10.3  Indien Bezoeker geen Parkeerbewijs kan tonen, is Bezoeker voor elke dag of gedeelte van een dag waarop hij van de Parkeergarage gebruik heeft gemaakt het door Verhuurder vastgestelde “maximale dagtarief” verschuldigd.
 
10.4  Het zonder voorafgaande betaling van het verschuldigde parkeergeld met het voertuig verlaten van de Parkeergarage, bijvoorbeeld door middel van het zogenoemde “treintje rijden” waarbij Bezoeker direct achter zijn voorganger onder de slagboom doorrijdt, is onder geen beding toegestaan. De Gebruiker is in dat geval het door Verhuurder vastgestelde maximale dagtarief verschuldigd, vermeerderd met een bedrag aan aanvullende schadevergoeding ad €300,- en zulks onverminderd de rechten van Verhuurder tot het vorderen van overige daadwerkelijk geleden (gevolg-)schade. Het hiervoor genoemde maximale dagtarief laat onverlet het recht van Verhuurder om de Bezoeker de werkelijke parkeerkosten in rekening te brengen mochten die hoger zijn dan het maximale dagtarief.
 
10.5  Na voldoening van het parkeergeld dient een Bezoeker zo snel mogelijk de parkeerfaciliteit met zijn voertuig te verlaten.
 
10.6  In geval van verlies of het ontbreken van het parkeerbewijs, is de Bezoeker het door Verhuurder vastgestelde tarief “verloren kaart” verschuldigd. De parkeerder dient dit bedrag vóór het verlaten van de parkeerfaciliteit te voldoen. Het hiervoor genoemde tarief “verloren kaart” laat onverlet het recht van Verhuurder om de Bezoeker de werkelijke parkeerkosten in rekening te brengen mochten die hoger zijn dan het tarief “verloren kaart”.
 
10.7  Verhuurder is vrij in het aanpassen van de kortparkeertarieven.
 
 
Artikel 11 – Verbod van lang parkeren
 
11.1  Het is Bezoeker niet toegestaan langer dan 10 aaneengesloten dagen, waarbij een gedeelte van een dag geldt voor een gehele dag, in de Parkeergarage te parkeren. Het is Abonnementhouder OP zonder voorafgaande toestemming van Verhuurder, niet toegestaan langer dan 10 aaneengesloten dagen, waarbij een gedeelte van een dag geldt voor een gehele dag, in de Parkeergarage te parkeren.
 
11.2  Verhuurder is gerechtigd na afloop van de in lid 11.1 genoemde periode, te rekenen vanaf de dag waarop de Verhuurder heeft geconstateerd dat er met een motorvoertuig van Bezoeker en/of van Abonnement OP gebruik van de Parkeergarage wordt gemaakt in strijd met het bepaalde in artikel 11.1, het geparkeerde motorvoertuig onder zich te houden, en zo nodig, zulks ter keuze van Verhuurder, van een wielklem te voorzien, totdat de Bezoeker en/of Abonnementhouder OP aan al zijn verplichtingen jegens Verhuurder heeft voldaan. Voor de verwijdering van de wielklem is een vergoeding  ad EUR 50,- verschuldigd, welke ter plaatse dient te worden voldaan.
 
11.3  Verhuurder is tevens gerechtigd na afloop van de in lid 11.1 genoemde periode het motorvoertuig voor rekening van de Bezoeker en/of Abonnementhouder OP uit de Parkeergarage te verwijderen en op de openbare weg te plaatsen, zonder dat de Bezoeker en/of Abonnementhouder OP jegens Verhuurder aanspraak op schadevergoeding kan maken uit welke hoofde dan ook.
 
11.4 Abonnementhouder OP dient de toestemming om langer dan 10 aaneengesloten dagen te parkeren schriftelijk te verzoeken onder opgave van het aantal aaneengesloten dagen. Verhuurder zal Abonnementhouder OP toestemming verlenen afhankelijk van de bezettingsgraad van de Parkeergarage en de door de Abonnementhouder OP verzochte periode en kan bij het toestaan van het parkeren voor een periode van langer dan 10 aaneengesloten dagen voorschrijven dat in dat geval het voertuig op een nader aan te wijzen plek voor lang parkeren moet worden gestald.
 
 
Artikel 12 – Openingstijden
 
12.1   De Parkeergarage is dagelijks ten behoeve van de Gebruiker geopend van 00.00 uur t/m 24.00 uur. Op de volgende tijdstippen is de toegang vanuit Parkeergarage naar het World Trade Center Amsterdam afgesloten  en zal de Gebruiker zich eerst moeten melden door middel van de intercom bij de beveiliging:

maandag t/m vrijdag voor 06.00 uur en na 24.00 uur;
zaterdag, zondag en feestdagen.

 
12.2  De Verhuurder is bevoegd de openingstijden voor langere of onbepaalde duur te wijzigen.
 
 
Artikel 13 – Privacy
 
13.1  In de Parkeergarage, bij o.a. de in-/uitrit en bij de betaalautomaten, vindt ter bestrijding van diefstal en vernieling videoregistratie plaats. Deze beelden worden na uiterlijk 4 weken gewist, behoudens indien Verhuurder die moet afstaan aan het bevoegd gezag.
 
13.2   Bij het in-/oprijden van de Parkeergarage kan – indien aangegeven – door Verhuurder gebruik worden gemaakt van kentekenherkenning. In dat geval zal het kenteken bij het in-/ oprijden worden geregistreerd in het Parkeer Management Systeem en – indien van toepassing – worden afgedrukt op het parkeerticket. Het kenteken wordt geregistreerd en afgedrukt op het parkeerticket ter bestrijding van fraude, in het bijzonder ter bestrijding van fraude met (verloren) parkeerbewijzen en van diefstal. Het kenteken wordt automatisch verwijderd uit het Parkeer Management Systeem, uiterlijk 24 uur nadat het voertuig de parkeerfaciliteit heeft verlaten en het parkeergeld is voldaan. Kentekens worden niet verstrekt aan derden, tenzij Verhuurder daartoe een wettelijke verplichting heeft.
 
 
Artikel 14 – Overige bepalingen
 
14.1  Verhuurder is gerechtigd deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.
 
14.2 Gebruiker kan zich voor alle zaken betreffende de Parkeergarage uitsluitend wenden tot:
           CBRE B.V.
           Strawinskylaan 1
           1077 XW Amsterdam
 
 
Bijzondere bepalingen voor abonnementhouders
Deze bepalingen gelden uitsluitend voor abonnementhouders.
 
 
Artikel 15 – Parkeerplaats
 
15.1  Verhuurder zal zich zo veel als redelijkerwijs mogelijk inspannen om er zorg voor te dragen dat Abonnementhouder OP het door hem/haar te parkeren motorvoertuig op enige parkeerplaats in een abonnementhoudercompartiment (P1 of P2)  kan parkeren, doch Abonnementhouder OP verklaart ermee bekend te zijn en akkoord te gaan dat Verhuurder als gevolg van eventuele overbezetting van de Parkeergarage niet kan garanderen dat zulks te allen tijde mogelijk is. Indien en voor zover Abonnementhouder OP ten gevolge van overbezetting van de Parkeergarage op enig moment meer dan vijf achtereenvolgende werkdagen in het geheel geen genot heeft gehad van zijn recht van gebruik van een parkeerplaats in een abonnementhoudercompartiment, is Abonnementhouder OP gerechtigd tot een verlaging van de door Abonnementhouder OP aan Verhuurder betreffende dat recht van gebruik te betalen jaarlijkse vergoeding, welke verlaging evenredig is aan het totaal aantal aaneengesloten werkdagen waarop de Abonnementhouder OP ten gevolge van overbezetting geen gebruik heeft kunnen maken van zijn recht op een parkeerplaats ten opzichte van het totaal aantal werkdagen in dat jaar. Voor het overige heeft Abonnementhouder OP in een dergelijk geval geen aanspraken jegens Verhuurder, hoe ook genaamd en ongeacht de grondslag van enige verdere aanspraak.
 
15.2  Verhuurder kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor een van de wil van de Verhuurder onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan het voor de Abonnementshouder tijdelijk onmogelijk is het door hem/haar te parkeren motorvoertuig op enige parkeerplaats in een abonnementhoudercompartiment (P1 of P2) te parkeren. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstaking, brand, overstroming en andere calamiteiten, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen alsmede een tekortkoming in de nakoming door betrokken derden.
 
 
Artikel 16 - Parkeerbewijs
 
16.1  De door Verhuurder aan een Abonnementhouder verstrekte Parkeerbewijs blijft eigendom van Verhuurder.
 
16.2  Indien Abonnementhouder het hem ter beschikking gestelde Parkeerbewijs door welke oorzaak dan ook niet meer bezit, verstrekt Verhuurder Abonnementhouder desgevraagd een nieuw Parkeerbewijs tegen het alsdan geldende tarief, te vermeerderen met omzetbelasting.
 
16.3  Gedurende de periode dat een Parkeerbewijs vermist en Abonnementhouder geen nieuw Parkeerbewijs heeft aangevraagd, dan wel Verhuurder op grond van artikel 7 het Parkeerbewijs heeft geblokkeerd, lopen de betalingsverplichtingen van Abonnementhouder door totdat de overeenkomst wordt beëindigd.
 
16.4  Abonnementhouder is verplicht om bij beëindiging van de huur/het abonnement de aan hem ter beschikking gestelde Parkeerbewijs(en) aan Verhuurder ter hand te stellen.
 
 
Artikel 17 – Aanpassingen door of vanwege Verhuurder
 
De Abonnementhouder is verplicht Verhuurder gelegenheid te geven de door Verhuurder nodig geachte reparaties aan de Parkeergarage uit te voeren, zonder dat daarvoor enige schade vergoeding of vermindering van de huurprijs/abonnementsprijs door Abonnementhouder kan worden gevorderd.