Brandgevaarlijke werkzaamheden

Vergunning brandgevaarlijke werkzaamheden
Om de brandveiligheid tijdens het werk in en rondom World Trade Center Amsterdam te kunnen garanderen, dient huurder of aannemer van huurders zich te houden aan de volgende instructies:

 • Brandgevaarlijke werkzaamheden of het buiten bedrijf stellen van de brandbeveiligingsinstallaties dienen minimaal 2 werkdagen van tevoren gemeld te worden bij WTC management.
 • Aanvrager dient WTC Beveiliging voor aanvang van de werkzaamheden op de hoogte te stellen en het getekende aanvraagformulier.
 • WTC Beveiliging houdt toezicht op de werkzaamheden en indien er geen vergunning aanwezig worden de activiteiten onmiddellijk stopgezet.
 • Nadat het werk is afgerond, dient huurder of aannemer van de huurder een laatste controle uit te voeren en de getekende 'vergunning te overhandigen aan WTC Beveiliging. 

 
Voorzorgsmaatregelen
Het uitschakelen van de sprinklerinstallatie en rookmelders moet als een noodsituatie beschouwd worden. De periode dat de sprinklerinstallatie en/of rookmelder is/zijn uitgeschakeld moet zo kort mogelijk gehouden worden. Het is daarom van essentieel belang om de werkzaamheden goed te plannen. Het is in principe niet toegestaan om tegelijkertijd meer dan één sprinklerinstallatie uit te schakelen. De volgende maatregelen moeten getroffen worden wanneer een deel van het sprinklersysteem buiten bedrijf wordt gesteld:

 • Er moet een rookverbod gelden in de gebieden waar geen sprinklerinstallatie en/of brandmelder actief is
 • Vermijd las- en snijwerkzaamheden in de gebieden waar geen sprinklerinstallatie en/of brandmelder actief is Als laswerkzaamheden noodzakelijk zijn, dan moeten alle mogelijke voorzorgsmaatregelen genomen worden, zoals lasdekens en het bedekken of verwijderen van brandbaar materiaal
 • Een brandwacht die door de huurder is aangesteld moet toezicht houden op het onbeveiligde gebied en in direct contact staan met WTV Beveiliging via een walkietalkie. Als de systemen langer dan één werkdag buiten bedrijf zijn, dan moeten er buiten kantooruren brandcontroles plaatsvinden. Iedere plaats moet dan ten minste één keer per uur gecontroleerd worden
 • Alle aanwezige brandblussystemen in de desbetreffende gebieden moeten direct te gebruiken zijn. De brandwacht moet over een of meer brandblussers beschikken die hij meteen kan gebruiken

 
Checklist brandgevaarlijke werkzaamheden

 • Huurders kunnen brangevaarlijke werkzaamheden aanvragen middels het digitale formulier in Facilitator
 • Externe partijen kunnen brangevaarlijke werkzaamheden aanvragen via deze link
 • Zorg ervoor dat WTC Beveiliging uw heetwerkvergunning heeft ontvangen
 • Controleer de omgeving
 • Zorg ervoor dat u over genoeg brandblussystemen beschikt
 • Zorg ervoor dat u uw mobiele telefoon bij u heeft
 • Verwijder voorwerpen die de brand verergeren
 • Bedek brandbaar materiaal
 • Besteed ook aandacht aan de andere zijde van het gebied
 • Een brandwacht is verplicht wanneer het brandbeveiligingssysteem wordt uitgeschakeld
 • Voer altijd een laatste controle uit 
 • Overhandig de 'heetwerkvergunning' aan WTC Beveiliging zodra de laatste inspectie is uitgevoerd

Brandgevaarlijke werkzaamheden aanmelden